ค่าธรรมเนียมในการจำนอง

ค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง ที่ต้องจ่ายเวลาที่เรานำหลักทรัพย์ไปทำสัญญาจำนอง ซึ่งเรียกเก็บโดยกรมที่ดิน ได้แก่

  • ค่าธรรมเนียมคำขอ คิดแปลงละ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน คิด 1% ของวงเงินจำนอง แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท
  • ค่าอากรแสตมป์ คิดตามวงเงินจำนอง โดยทุกๆ 2,000 บาทจะต้องเสียค่าอากรแสมป์ 1 บาท(เศษของ 2,000 ก็คิดเป็น 1 บาท) แต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท

ตัวอย่าง นำบ้านมาจดจำนองกับนายทุน บ้านมีราคาประเมินที่ 2 ล้านบาท นำมาจดจำนองที่วงเงิน 1 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียให้กรมที่ดินคือ

ค่าธรรมเนียมคำขอ = 5 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 1% ของวงเงินจำนอง ในที่นี้คือ 1% ของ 1ล้านบาท = 10,000 บาท

ค่าอากรแสตมป์ คิดตามวงเงินจำนอง 1ล้านบาท หารด้วย 2,000 = 500 บาท

รวมแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมด 10,550 บาท (5 + 10,000 + 500)

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยปกติแล้วผู้ที่นำหลักทรัพย์มาจำนองจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนะครับ และนอกจากนี้อาจจะยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าปากถุง, การหักดอกเบี้ยล่วงหน้า(ส่วนใหญ่จะหักกัน 1-3 เดือน ตามแต่ตกลง) ซึ่งก็จะทำให้วงเงินจำนองที่ได้รับน้อยลงไป ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับใครที่คิดจะนำหลักทรัพย์มาทำจำนอง ก็อย่าลืมคำนวนเผื่อค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับ