ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์(099-495-9793 คุณวิทย์)/Line ID: baanheng คุยรายละเอียดเบื้องต้น
 2. ไปดูบ้านที่จะทำสัญญาจำนอง ขายฝาก โดยนายทุนไปด้วยตนเอง
 3. ฟังข้อมูลการทำสัญญาจากนายทุน และตกลงรายละเอียดเรื่องวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยกันให้เรียบร้อย
 4. นัดวันไปทำสัญญา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย
 5. เมื่อทำสัญญา ณ กรมที่ดินเสร็จ ลูกค้ารับเงินสดทันที
 6. เราเน้นการบริการเป็นสำคัญ ดูแลลูกค้าตลอดระยะสัญญา
 7. ถ้าครบสัญญาขายฝาก หากลูกค้ามีเหตุให้ไม่สามารถไถ่ถอนได้ เรายังสามารถขยายเวลาไถ่ถอนได้สูงสุดถึง 10 ปี
 8. หากลูกค้าต้องการไถ่ถอนบ้านสามารถทำได้ทันที โดยทำการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
 9. ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-495-9793 คุณสุวิทย์ ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 23.00 น.

อยากให้ประเมินราคา ต้องใช้อะไรบ้าง ?

 1. สำเนาโฉนดหน้า-หลัง

 2. ราคาประเมินที่ดิน จากกรมที่ดิน
 3. ข้อมูลเบื้องต้น เช่น เนื้อที่, ราคาประเมิน, ราคาประกาศขาย, ติดถนนอะไร , มีทางเข้าออกหรือไม่, ใกล้กับสถานที่อะไร
  (เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการคิดวงเงิน และดอกเบี้ย)

เอกสารที่ต้องใช้ ณ วันทำสัญญา

 1. โฉนดที่ดินตัวจริง
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง
 3. บัตรประชาชนตัวจริง
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)
 5. ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (กรณีมีคู่สมรส)
 6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
 7. มรณะบัตรคู่สมรส (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
 8. ใบขออนุญาติปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร)
 9. ใบปลอดหนี้ (กรณีเป็น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)